جوایز فیس کاپ

پکیج نکسترا برای تیم اول شامل یک سال فضای کار نکسترا + جایزه نقدی 200.000.000 ریال +حمایت از مقالات و پایان نامه ها است.

پکیج نکسترا برای تیم دوم شامل 6 ماه فضای کار نکسترا +جایزه نقدی 150.000.000 ریال + حمایت از مقالات و پایان نامه ها است.

پکیج نکسترا برای تیم سوم شامل 3 ماه فضای کار نکسترا +جایزه نقدی 100.000.000 ریال + حمایت از مقالات و پایان نامه ها است.

جایزه ویژه توسط حامیان فیس کاپ

30 میلیون تومان جایزه نقدی در صورتیکه تیم برتر با FTE<0.001 در FMR=0.0001 میزان خطای FNMR<0.02 بدست آورد

20 میلیون یارانه استفاده از خدمات استفاده از فضای کار اشتراکی و شتابدهی


شما هم مي توانيد جوايز خاص با اهداف خاص تعريف كنيد